Top
Privacy Statement
P R I V A C Y  S T A T E M E N T

Als je iets bij Indie-ish.nl wilt bestellen moet je je persoonlijke gegevens invullen. Daar kun je helaas niet omheen. Maar wat doen wij met jouw gegevens? 

Indie-ish.nl geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van de bestelling. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van indie-ish.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/04/2018.
Als je vragen hebt m.b.t. de privacy statement mag je altijd contact met mij opnemen.

1. GEGEVENS die door Indie-ish worden verwerkt
Hieronder kan je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Je kunt tijdens het bestelproces voor drie opties kiezen.
- Bestellen en account aanmaken (Je gegevens worden opgeslagen zodat je bij een volgende bestelling alleen in hoeft te loggen, ook kun je je bestelling volgen)
- Inloggen met je account (mocht je eerder een account aan hebben gemaakt)
- Bestellen zonder account (je vult dan eenmalig je gegevens in voor deze bestelling)

Welke gegevens worden door ons verwerkt
- Je voor- en achternaam
- Je Adres
- Je telefoonnummer
- Je email adres
- Je IP-adres
- Je internetbrowser en apparaat type

Je kunt ten alle tijden contact opnemen om je gegevens te laten verwijderen. In principe worden je adresgegevens 7 jaar bewaard in ons webwinkelsoftware systeem voor boekhouddoeleinden. 

2. MET WELJE PARTIJEN WERKT indie-ish SAMEN?

Webwinkelsoftware
Luondo
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Luondo. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Luondo heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Luondo is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen. Luondo maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Luondo behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Webreus
Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Webreus. Webreus verwerkt persoonsgegevens namens ons en

gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Webreus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Webreus is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Je kunt jezelf inschrijven tijdens het bestelproces of via een directe link. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Webreus
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Webreus. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Webreus heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel kun je gebruik maken van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. De verwerking van je betaling gaat via een beveiligde verbinding.
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Reviewspot
Wij verzamelen reviews via het platform van Reviewspot. Als je ervoor kiest een review achter te laten via Reviewspot dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Reviewspot deelt deze gegevens met ons, zodat wij
de review aan je bestelling kunnen koppelen. Reviewspot publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Reviewspot contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. Reviewspot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Reviewspot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Reviewspot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Reviewspot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Pakketdienst QLS DHL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens en contactgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
3. WAARVOOR worden je persoonsgegevens verwerkt?
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van de verzending van je bestelling. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.


Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan indie-ish.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 


4. JE RECHTEN

Je hebt altijd het recht de persoonsgegevens die Indie-ish heeft verwerkt in te zien, aan te passen of te verwijderen. Tenzij Indie-ish hier niet aan kan voldoen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij reageren binnen 14 werkdagen op je verzoek.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. (pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwartmaken). Op deze manier bescherm je je privacy.


Indien je van mening bent dat Indie-ish je persoonsgegevens niet op de juiste manier heeft gebruikt dan heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wil je je bestelling annuleren? (voordat de bestelling is betaald/verzonden) Je gegevens zijn dan nog niet verwerkt. Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan de bestelling cancelen en je gegevens verwijderen. 

5. COOKIES

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 

Wij gebruiken deze Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. 

Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google diensten. IP adressen worden geanonimiseerd.
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor  downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Met deze plugin wordt uw bezoek niet opgeslagen in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.


6. WIJZIGINGEN in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. 

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Dordrecht, 24 april 2018

Contactgegevens
indie-ish.nl
Marieke Ooms
loudonstraat 93

3317 PB Dordrecht
NederlandMocht je nog vragen hebben m.b.t. deze privacy statement dan kun je altijd contact met mij opnemen via onderstaand formulier.

@